Hangzhou Safari Park

A safari style zoo in Hangzhou city.

Map showing location of Hangzhou Safari Park

Above: Location of Hangzhou Safari Park in Hangzhou, Zhejiang, China