Kizilsu

Image: Hotel's yurt in Karakul lake, close to Karakoram Highway in Xinjiang province. by Colegota

Kizilsu

Kizilsu Tourist Attractions

Kizilsu Tourist information

Kizilsu is a prefecture level city within Xinjiang province in China.